Dotacje z PUP

pupOsoby, które widnieją w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne mogą starać się o dotację w celu założenia swojej własnej działalności gospodarczej. Dotacje przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy.

Począwszy od roku 2009 mamy do czynienia z tendencją zwyżkową jeżeli chodzi o wysokość kwoty dotacji. Czas jaki jest potrzebny na podjęcie decyzje przez PUP to okres 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Dotacja wypłacana z urzędu jest przekazywana w formie umowy. Dotacja o którą możemy się starać w PUPie jest przyznawana jednorazowo i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – w to wliczone są koszty pomocy prawnej, a także konsultacji związanych z doradztwem z podjęciem swojej działalności. W taki oto sposób będziemy mogli sfinalizować np. zakup sprzętu niezbędnego do pracy. Nie możemy kwoty dotacji przeznaczyć na opłatę składek ZUS, abonamentu za telefon komórkowy i tym podobnym. Rachunki te przedsiębiorca będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni. Bezrobotny który stara się o dofinansowanie na otwarcie swojej własnej działalności gospodarczej powinien złożyć wniosek w urzędzie pracy w którym jest zarejestrowany. Wniosek taki powinien zawierać następujące informacje – kwotę dofinansowania, rodzaj działalności gospodarczej jaką będzie chciał podjąć, symbol podklasy rodzaju działalności określany zgodnie z wymogami Polskiej Klasyfikacji Działalności, kalkulację kosztów swojego przyszłego przedsiębiorstwa oraz źródła przyszłego finansowania, program wydatków na zakup środków trwałych takich jak np. urządzenia czy też towary, a także proponowaną przez bezrobotnego formę zabezpieczenia zwrotu dotacji – może to być poręczenie czy też weksel. Do wniosku powinno także zostać dołączone specjalne oświadczenie. Zawierać ono powinno informacje o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem kiedy składamy wniosek o dotację. Tak samo powinna być tam zawarta informacja o niepodejmowaniu zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy.

Każdy z urzędów pracy w kraju, posiada własne regulacje dotyczące tego jak będą rozdysponowane będą środki. Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

Zobacz jak uzyskać dotacje

Niektóre warunki uzyskania dofinansowania z PUP na działalność gospodarczą

PUPPo pierwsze i najważniejsze aby, w ogóle móc się ubiegać o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy trzeba być osobą bezrobotna zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przeważnie wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać już miesiąc po zarejestrowaniu się w swoim Urzędzie Pracy. Jest to jednak uzależnione od poszczególnych uwarunkowań dotyczących każdego Powiatowych Urzędów Pracy ponieważ każdy z nich może mieć swoje wewnętrzne przepisy w tej kwestii np. w niektórych placówkach wnioski złożyć  można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, a  w niektórych Powiatowych Urzędach Pracy okres który musi upłynąć od rejestracji do złożenia wniosku o dofinansowanie to aż 3 miesiące.

Okolicznością dyskwalifikującą  jest także prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem naszego wniosku o dofinansowanie. Nie otrzymamy dotacji z PUP gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiliśmy  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcie propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia,  lub przygotowania zawodowego. W okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogliśmy korzystać z dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Powinniśmy również mieć czystą kartotekę jeżeli chodzi o przestępstwa  gospodarcze przynajmniej  za okres dwóch lat przed złożeniem wniosku. W 2013 roku kwota dotacji będzie wahała się w przedziale od czterech do  -sześciu średniego wynagrodzenia. Według  ustawy kwota dotacji może równać się  sześciokrotności  średniego wynagrodzenia, jednak Powiatowe Urzędy Pracy mogą ją dowolnie we własnym zakresie obniżać, w zależności od ilości złożonych wniosków. Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czeka się przeważnie miesiąc, w szczególnie skomplikowanych wnioskach urząd wydłuża ten czas oczekiwania do dwóch miesięcy , zawsze jednak powiadamiając o tym beneficjenta.

Po uzyskaniu pozytywnej  opinii , gdy nasz wniosek zdobył odpowiednią ilość punktów i spełnił wszystkie wymagane kryteria oceny , zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, a nami czyli beneficjentem. Zwykle trwa to około tygodnia. Przed podpisaniem umowy musimy postarać się o zabezpieczenie, żeby dać gwarancje Urzędowi iż w razie nie spełnienia przez nas warunków umowy o  dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej –Urząd odzyska nienależnie wypłacone nam środki. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest poręczenie osób tzw. żyrantów.